สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด

ประชาสัมพันธ์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

2.50

3.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

6.00

6.50

5.50

6.50

ข่าวประชาสัมพันธ์

2566

2565