ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด พ.ศ.2560 หมวด 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 66 และข้อ 67 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกิน 1,000 คน ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น

ณ ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด มีสมาชิกสามัญ เกินจำนวน 1,000 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ฯ จะประชุมโดยผู้แทนสมาชิก ซึ่งใช้อัตราส่วน 10 คน ต่อ 1 คน จำนวนผู้แทนสมาชิก ไม่น้อยกว่า 100 คน ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยการให้สมาชิกคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุม

หน้าที่ของผู้แทนสมาชิก

1.เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์

2.รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อนำไปเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

3.เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่

4.เป็นคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการตามที่สหกรณ์แต่งตั้ง

5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่หรือจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

6.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ

7.ประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์

การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก

การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก

1.สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก

2.การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทำในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามัญของของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม(ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า

3.ให้ที่ประชุมกลุ่มดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนสมาชิก 10 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนในจำนวนนี้ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิก โดยตำแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ในจำนวนผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกได้

อนึ่ง จำนวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้

ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตำแหน่งต่อไปพลางก่อน

การพ้นจากตำแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1.ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่

2.ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด

3.ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด

4.ขาดจากสมาชิกภาพ

5.ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตาสังกัดลงมติถอดถอน

ตำแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จนทำให้จำนวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจำนวนที่ว่างลง และให้ผู้แทนสมาชิกได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้

ค่าเบี้ยประชุม ผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับค่าเบี้ยประชุม จำนวน 500 บาท/คน