เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ

ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย นายแพทย์สุรชัย ติษยาธิคม ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2535 มีสมาชิกแรกตั้ง 285 คน มีทุนเรือนหุ้นที่ขอจดทะเบียน จำนวน 87,100.-บาท และเริ่มดำเนินงานเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2535

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2562 โดยปฏิบัติงานตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด